Pályázat Ugrifüles Óvoda óvodavezető beosztás ellátására

Pályázat Ugrifüles Óvoda óvodavezető beosztás ellátására

2018. április 1. | pályázat, Ferencvárosi Önkormányzat, Képviselő-testület, közalkalmazott, Ugrifüles Óvoda, óvodapedagógus, óvodavezető, magasabb vezető

 

Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Ugrifüles Óvoda óvodapedagógus munkakörre épülő óvodavezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:                
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. augusztus 1. - 2023. július 31. -ig szól.

A munkavégzés helye:
1091 Budapest, Hurok utca. 9.
A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az intézmény törvényes működésének biztosítása, a pedagógiai munka irányítása, szervezése, ellenőrzése, a pedagógiai program megvalósulásának biztosítása, az intézményi költségvetés betartása, munkáltatói, tanügyigazgatási, vezetői jogok gyakorlása.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény 7. sz. melléklete, valamint a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet szerinti rendelkezések az irányadóak.

Pályázati feltételek:

 • főiskola, óvodapedagógus,
 • pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 • óvodapedagógus munkakörben eltöltött - legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 • a nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás.
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • magyar állampolgárság,
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség,
 • ne álljon a tevékenység folytatását kizár foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt,
 • ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 • az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá, hogy nem áll a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a Kjt. 20. § (2d) és (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok, nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összegfüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázatát a Képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja,
 • a pályázatokat 2 azonos szövegű és mellékletű példányban,(1pld-t nem kell összefűzni), valamint 1 pld-t CD-n kell benyújtani.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. augusztus 1. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka irodavezető nyújt, a 215-1077/250 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot:  7998/2018/XXV., valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus munkakörre épülő óvodavezetői megbízással.
  • Személyesen: Apollónia Aranka Polgármesteri és Jegyzői Kabinet irodavezető, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.  I/30.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
Az érvényes pályázatot benyújtók bizottsági és testületi meghallgatását követően a Képviselőtestület dönt.
A pályázat elbírálásának határideje: 2018. júniusi 7.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.kozigallas.gov.hu – 2018. április 1
 • Oktatási és Kulturális Közlöny – 2018. április
 • www.ugrifulesovi.hu – 2018. április 1.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu honlapon szerezhet.Impresszum  Adatvédelem