Pályázat Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői beosztás ellátására

Pályázat Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői beosztás ellátására

2018. április 1. | pályázat, Ferencvárosi Önkormányzat, Képviselő-testület, közalkalmazott, Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények, kisgyermeknevelő, intézményvezető, magasabb vezető

 

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-a alapján pályázatot hirdet a Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények kisgyermeknevelő munkakör mellett intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, 2018. július 1- 2023. június 30-ig szól.

A munkavégzés helye:
1092 Budapest, Ráday u. 46.

A munkakörhöz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Kisgyermeknevelő munkakör betöltése mellett a családban nevelkedő 3 éven aluli gyermekek napközbeni ellátását, testi-szellemi fejlődését elősegítő, gondozását végző költségvetési intézmény vezetése, irányítása.
Az egészséges kisgyermek testi és pszichés fejlődésének elősegítése, követésére és értékelésére alkalmas pedagógiai, pszichológiai, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretei birtokában segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, a kreativitás és az önállóság alakulását. Szakszerűen, az érvényben lévő módszertani elvek figyelembevételével, valamint a bölcsődei gondozásnevelés alapelveinek megfelelően gondozza-neveli a rábízott gyermekeket. A szülőkkel és munkatársaival együttműködve a beszoktatást a gyermeknek legmegfelelőbb módon megvalósítja.
A költségvetési szerv irányítója és egyszemélyes felelőse az egyesített bölcsődevezető, önálló munkáltatói és gazdálkodási jogkörrel. A kerület bölcsődéinek törvényes szakmai irányítása, gazdálkodásának, és humánpolitikai munkájának irányítása. Elkészíti a költségvetési szerv 5 évre szóló szakmai programját, az éves munkatervét és beszámolóját. Meghatározza az intézmény szervezeti felépítését, működési rendjét. Gondoskodik a költségvetési szervet érintő SZMSZ és más, kötelezően előírt szabályzatok elkészítéséről.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és a Kjt. szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet I. Rész I. Alapellátások 2. A) pontjában meghatározott felsőfokú végzettség és szakképzettség,
 • magasabb vezetői megbízást azt kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető,
 • magasabb vezetői megbízás feltétele legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 • vezetői megbízással rendelkező szociális szolgáltatást nyújtó személyek vezetőképzéséről szóló 25/2017. (X.8.) EMMI rendelet szerinti vezetőképzés teljesítésére válik kötelezetté a magasabb vezetői beosztás betöltését követően. (Ha a vezetőképzésre vonatkozó kötelezettség az irányadó képzési időszakban nem kerül teljesítésre, magasabb vezetői beosztásban a képzés teljesítéséig nem foglalkoztatható.),
 • büntetlen előélet,
 • cselekvőképesség,
 • magyar állampolgárság,
 • ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltás hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása,
 • a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok ne álljon fenn,
 • ne álljon a Kjt. 20. § (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 • vele szemben ne álljanak fenn a Kjt. (2d) és (2e) bekezdésben foglal kizáró okok.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • vezetői program, mely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő és a fenntartói stratégiai célok megvalósulását célzó fejlesztési elképzeléseket,
 • szakmai önéletrajz,
 • szakmai gyakorlat igazolása,
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentumok másolata,
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet, továbbá igazolja, hogy nem áll a Kjt. (2) bekezdés d) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt, nem állnak fenn vele szemben a (2d) és a (2e) bekezdésben foglalt kizáró okok,
 • hozzájáruló nyilatkozat 3. személy betekintéséhez,
 • amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata,
 • nyilatkozat, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 15. § (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben fennáll-e,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • nyilatkozat, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárást vállalja,
 • nyilatkozat, hogy nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás legkorábban 2018. július 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Apollónia Aranka nyújt, a 215-1077/250 telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni s pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 8511/2018-1/XXV., valamint a munkakör megnevezését: kisgyermeknevelő munkakörre épülő intézményvezetői megbízással.
 • Személyesen: Apollónia Aranka, Polgármesteri és Jegyzői Kabinet irodavezető, 1092 Budapest, Bakáts tér 14.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokat a 257/2000. (XII.26.) Korm. rendeletben meghatározott személyekből álló bizottság véleményezi. A pályázatokról a Képviselő-testület dönt. Közalkalmazotti munkakörbe kinevezés esetén a kinevezés kisgyermeknevelő munkakörre – a Kjt. 21/A. § (4) bekezdésében foglaltak kivételével – 4 hónap próbaidő kikötésével történik.

A pályázat elbírálásának várható ideje: 2018.június 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • www.ferencvaros.hu – 2018. április 1.
 • www.ferencvarosi-bolcsodek.hu – 2018. április 1.
 • Oktatási és Kulturális Közlöny – 2018. április

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ferencvaros.hu, valamint a www.ferencvarosi-bolcsodek.hu honlapon szerezhet.Impresszum  Adatvédelem