Pályázat a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére

Pályázat a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére

2018. január 2. | pályázat, Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata, Képviselő-testület, Ferencvárosi Pinceszínház, igazgató

 

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete Pályázatot hirdet a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére

Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény (a továbbiakban: Emt.), valamint az előadó – művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és a munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017.(VI.15) Korm. rendelet alapján pályázatot hirdet a Ferencvárosi Pinceszínház igazgatói munkakörének betöltésére.

Foglalkoztatás jellege:
Az igazgató feladatát teljes munkaidőben, határozott időtartamú munkaviszonyban látja el, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) vezető állású munkavállalókra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával.
A munkaviszony létesítésekor három hónap próbaidő kerül kikötésre.

A munkaviszony kezdő és befejező időpontja:
A munkaviszony 5 éves határozott, 2018. július 1. napjától 2023. június 30. napjáig tartó időtartamra jön létre.

A munkába lépés napja: 2018. július 01.

A munkavégzés helye:
Budapest, 1096 Budapest, Török Pál u. 3.

Képesítési és egyéb feltételek:

 • az  előadó-művészeti szervezet vezetőjének választására irányuló pályázati eljárásról és munkakör betöltésének szabályairól szóló 155/2017. (VI.15.) Korm. rendeletben meghatározottak szerinti szakirányú felsőfokú végzettség és legalább 5 éves szakmai gyakorlat, vagy legalább hároméves előadó-művészeti szervezetben szerzett vezetői gyakorlat. Szakirányú felsőfokú végzettségnek minősül a felsőfokú oktatási intézményben szerzett, az intézmény alaptevékenységének megfelelő diplomával, vagy oklevéllel továbbá a jogász, illetve a közgazdász oklevéllel tanúsított végzettség. Szakmai gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél, a szervezet alaptevékenységének megfelelő és ahhoz közvetlenül kapcsolódó munkakörben, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony esetén pedig az ilyen feladatkörben eltöltött idő. Vezetői gyakorlatnak minősül a valamely előadó-művészeti szervezetnél vezetői vagy magasabb vezetői munkakörben, vagy e feladatkörben munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban töltött idő,
 • egészségügyi alkalmasság,
 • büntetlen előélet, cselekvőképesség, ne álljon a foglalkozás gyakorlásától eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • előadó-művészeti szervezetnél szerzett vezetői gyakorlat.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • az intézmény vezetésére vonatkozó, helyzetelemzésre épülő, a Ferencvárosi Pinceszínház szervezeti, vezetési, fejlesztési struktúrájára vonatkozó részletes elképzeléseket,
 • a pályázó művészeti terveit, a megvalósítani kívánt hosszabb távú művészeti koncepciót, szakmai elképzeléseket, legalább a következő két évadra vonatkozó produkciós tervek bemutatását,
 • hazai és nemzetközi kapcsolatok, partnerek bemutatását,
 • a szakmai koncepció megvalósítását, a források növelését szolgáló gazdasági stratégiáját.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a pályázó szakmai életrajza,
 •  90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
 • az iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • szakmai gyakorlatot bizonyító, előadó-művészeti szervezet által kiállított igazolás(ok), másolata,
 • nyilatkozat arról, hogy az Mt. 211. § (1)-(2) bekezdésében szereplő összeférhetetlenség fennáll-e, megjelölve az összeférhetetlenség jellegét, formáját (összeférhetetlenség fennállása esetén a mentesítésről és annak feltételeiről a munkáltató dönt),
 • nyilatkozat vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalásáról,
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • amennyiben a pályázó pályázatának zárt ülés keretében történő tárgyalását kéri, erre irányuló írásbeli nyilatkozata.

A Ferencvárosi Pinceszínház gazdálkodásának 2018. évre tervezett költségvetése:

2018. évi tervezett bevételek

Önkormányzati támogatás: 107.749.000.- Ft
Támogatás értékű működési bevétel: 8.812.000.- Ft
Működési jegybevétel: 30.073.000.- Ft
Összesen: 146.634.000.- Ft

2018 évi tervezett kiadások

Személyi juttatások 47.460.000.- Ft
Munkaadókat terhelő járulékok 10.003.000.- Ft
Dologi kiadások: 86.671.000.- Ft
Beruházások: 2.500.000.- Ft
Összesen: 146.634.000.- Ft

2018 évi létszámkeret: 10 fő

szakmai dolgozó 4 fő
egyéb dolgozó 5 fő
vezető (igazgató) 1 fő
összesen: 10 fő

A fenntartó által meghatározott követelmények:

 • Magas művészeti színvonalú színpadi alkotások létrehozása: Klasszikus és kortárs magyar, valamint külföldi drámák, színművek, vígjátékok bemutatása.
 • Az új művek létrehozásának ösztönzése, élő kapcsolat fenntartása az alkotóművészekkel, és a közönség széles rétegeivel.
 • Gyermek és ifjúsági darabok bemutatásával a színházművészet hagyományainak átörökítése, s ezáltal az ifjúság művészeti nevelése. Ezen alaptevékenységének gyakorlása révén pedig ápolja és fejleszti – tágabb értelemben – a társadalom, - szűkebb értelemben - Budapest, a IX. kerület, Ferencváros közönségének kulturális szellemi állapotát, az anyanyelvi kultúrát, a társadalmi önismeretet és szolidaritást, ezzel elősegítve a magyar kulturális emlékezet fenntartását.
 • Tevékenységével alkotó módon részt vesz a kerület kulturális életében.
 • A közönség változatos összetételéből adódó sokféle igény kielégítésére való törekvés a műfaji sokszínűség jegyében, klasszikus és kortárs művek, zenés produkciók bemutatása, különösen a magyar kulturális értékek bemutatása.
 • Szakmailag felkészült, a tervezett produkciók kiemelkedő színvonalú bemutatására, előadásra képes társulat folyamatos biztosítása.
 • Együttműködés más kulturális szervezetekkel.

Javadalmazás: A munkabér a felek megállapodása alapján kerül megállapításra, figyelemmel az előadó- művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39/A. §-ában foglaltakra.

A pályázat benyújtásának határideje: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma honlapján (www.kormany.hu) 2017. 12. 22-én történő közzétételtől számított 30 munkanap.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok véleményezésre felkért szakmai bizottság a pályázatokat a benyújtási határidő lejártát követő 30 napon belül értékeli. Az szakmai bizottság ülésére meghívást kapnak az érvényesen pályázók személyes meghallgatásra. A pályázatokról, az igazgatói munkakör betöltéséről Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzatának Képviselő-testülete a szakmai bizottság véleményezését követő első testületi ülésén dönt, a szakmai bizottság ajánlása és a Kulturális Egyházügyi és Nemzetiségi Bizottság állásfoglalásának ismeretében.
A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat benyújtásának módja:

 • A pályázatokat papír alapon, két azonos szövegű és mellékletű példányban (1 pld-t nem összefűzve), valamint 1 pld-t elektronikusan, CD-n kell benyújtani:
 • A pályázat beküldhető postai úton, Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Polgármesteréhez címezve (1092 Budapest, Bakáts tér 14.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: „Ferencvárosi Pinceszínház igazgató munkakör”,
 • A pályázat benyújtható személyesen is, Apollónia Aranka Polgármesteri és Jegyzői Kabinet irodavezető részére, Budapest, 1092 Budapest, Bakáts tér 14. I/30.

A pályázattal kapcsolatban további tájékoztatást nyújt:
Apollónia Aranka, Polgármesteri és Jegyzői Kabinet irodavezető (1092 Budapest, Bakáts tér 14. 1. em. 30 iroda), a 06-1/215-1077/250 telefonszámon.Impresszum  Adatvédelem