Tájékoztató a Ferencvárosi iskolakezdési és oktatási támogatásról

Tájékoztató a Ferencvárosi iskolakezdési és oktatási támogatásról
A Humánszolgáltatási Iroda tájékoztatója

2019. szeptember 3. | Tájékoztató, Ferencváros Önkormányzata, Ferencvárosi iskolakezdési és oktatási támogatás, Humánszolgáltatási Iroda

   

A Képviselő-testület 2019 májusában döntött arról, hogy kibővíti a Ferencvárosi iskolakezdési támogatásra jogosultak körét, valamint 2019. júniusi ülésén megemelte a támogatás összegét. Ennek eredményeként már a két gyermeket nevelő családok is jogosultak a támogatásra, és a támogatás összege gyermekenként 6.000 forintról 12.000 forintra emelkedett.

Ferencváros önkormányzata a törvényes képviselő kérelmére évente egyszeri alkalommal Ferencvárosi iskolakezdési támogatást nyújt:

 • a gyermekét egyedül nevelő szülő, vagy
 • a kettő- vagy többgyermekes, vagy
 • a tartósan beteg gyermeket nevelő családok

nappali tagozatos (általános, közép- és szakiskolák) Budapest IX. kerületben lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen a Budapest IX. kerületben tartózkodó tanulói részére.

A kérelem tárgyév augusztus 15. napjától október 31. napjáig nyújtható be.

A kérelemhez csatolni szükséges a kérelmező és a tanuló lakcímét igazoló hatósági igazolvány másolatát, valamint az intézmény által kiállított tanulói jogviszony igazolást a 2019/2020. tanévről.

Ferencváros Önkormányzata továbbra is változatlan mértékben biztosítja a Ferencvárosi oktatási támogatást (tankönyv-támogatás), melyet a jövőben egységes eljárásrend szerint a szülőnek, törvényes képviselőnek vagy a támogatásra jogosultnak kell igényelni.. Tankönyv-támogatást igényelni, az előző évektől eltérően a 2019/2020. tanévtől az egyházi és alapítványi fenntartású iskolában tanulók esetén is kérelem benyújtásával lehet.
A támogatás azon IX. kerületi lakóhellyel rendelkező, nappali tagozatos tanulók részére igényelhető, akik a Belső-Pesti Tankerületi Központ által a IX. kerületben működtetett, valamint Ferencvárosban működő egyházi és alapítványi fenntartású köznevelési intézményben folytatják tanulmányaikat 10-12. évfolyamokon.

A támogatás megállapításához az alábbi dokumentumok benyújtása szükséges:

 1. a tanuló törvényes képviselője illetve a támogatásra jogosult által kitöltött kérelem-nyomtatvány,
 2. tankönyvek ellenértékének igazolásaként a tankönyvcsomagról kiállított számla másolata,
 3. tankönyvek ellenértékének kiegyenlítéséről szóló bizonylat másolata, (készpénzes befizetés feladóvevénye, átutalással teljesített kiadás esetén a teljesítés igazolására vonatkozó bankszámla-kivonat).
  Amennyiben kérelmező a tankönyvcsomag árát banki átutalással teljesítette, úgy a kérelem mellékletét képző átutalási bizonylatnak tartalmaznia kell a kérelemben nevezett gyermek(ek) és a kiegyenlített számla(k) beazonosítására alkalmas információkat {gyermek(ek) neve, tankönyvcsomag számlájának számlaszáma(i)}.
 4. IX. kerületi lakóhely igazolásául a támogatásra jogosult gyermek lakcímet igazoló hatósági igazolványának másolata,

A támogatás mértéke a benyújtott kérelem mellékletét képező számlában foglalt összeg, de legfeljebb a 8/2015. (II.24.) számú a pénzbeli és természetbeni ellátásokról és támogatásokról szóló önkormányzati rendelet 1. számú melléklet  szerint meghatározott maximális összeg:

évfolyam Ft/fő
10. évfolyamon 25.700
11. évfolyamon 24.000
12. évfolyamon 18.800

A kérelem benyújtásának határideje a 2019/2020. tanév tekintetében: 2019. október 31. napja.

A fenti támogatási kérelmek benyújthatóak Budapest Főváros IX. Kerület Ferencvárosi Polgármesteri Hivatal valamennyi ügyfélszolgálatán:

 • Humánszolgáltatási Iroda Ügyfélszolgálat: Lenhossék u. 24-28.
 • Közszolgáltatási Iroda – Ügyfélszolgálati Csoport: Bakáts tér 14.
 • Ügyfélszolgálati Kirendeltség: Toronyház u. 3/b, Ecseri u. 19.

A támogatásokhoz tartozó formanyomtatvány a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatain átvehető, valamint a www.ferencvaros.hu honlapon elérhető.

További információ kérhető:

 • személyesen: a Humánszolgáltatási Irodán (Lenhossék u. 24-28., ügyfélfogadás: Hétfő: 08.00-17.30 h, kedd, szerda, csütörtök: 08.00-16.00 h, péntek 08.00-13.00 h)
 • a 06-1-215-1077/459-es 465-ös telefonszámon,
  a humanszolg@ferencvaros.hu e-mail címen.


Impresszum  Adatvédelem